INGATLANKÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.)

Az ingatlanközvetítésre irányuló megbízási szerződés alapján a Pallos Ingatlan Kft. megbízott ingatlanközvetítőként közreműködik a megbízó által megjelölt ingatlan értékesítése vagy más jogcímen történő hasznosítása érdekében a megbízó által megjelölt irányár, limitár és egyéb- a megbízási szerződésben rögzített – lényeges feltételeknek és kikötéseknek megfelelően.

Az ingatlanközvetítői tevékenység magában foglalja különösen a potenciális vevők és egyéb érdeklődők (továbbiakban: érdeklődők) felkutatását, az ingatlan hirdetését, a szükséges tájékoztatások és felvilágosítások nyújtását mind a megbízó, mind pedig az érdeklődők számára, az ingatlan igény szerinti bemutatását, a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokban való közreműködést, azok lebonyolítását, valamint az ingatlan forgalmi értékének meghatározását, melyet köteles javaslatként közölni megbízóval.

A megbízóra a javasolt forgalmi érték nem bír kötelező erővel, az irányár és a limitár meghatározásában attól eltérhet.

Érdeklődőnek minősülnek az ingatlan adatait a megbízott útján megismerő valamennyi természetes és jogi személy, egyéb szervezet, és ezek igazolt képviselője, munkavállalója, közeli hozzátartozója.

Megbízott a megbízás sikeres teljesítése érdekében jogosult az ingatlanra vonatkozó ajánlatot széles körben terjeszteni minden jogszabályi lehetőség útján, beleértve minden írott és elektronikus fórumot. Jogosult továbbá az ingatlanon saját reklámtábláját elhelyezni, és az érdeklődőknek az ingatlant a megbízóval egyeztetett időpontban bemutatni.

A megbízó igénye szerint a megbízott átadás-átvételi nyilatkozatban rögzítve jogosult az ingatlan kulcsait a megbízótól átvenni az ingatlan tetszőleges időpontban történő bemutatása érdekében.

2.)

Megbízott köteles a megbízást a megbízó érdekeinek megfelelően, szakszerűen ellátni, köteles minden lényeges kérdésben a megbízót folyamatosan tájékoztatni. Úgyszintén köteles az érdeklődőknek az ingatlanra vonatkozó minden lényeges körülményről szakszerű tájékoztatást adni az adásvételi vagy egyéb szerződés sikeres megkötése érdekében.

3.)

A megbízó büntető és polgári jogi felelősséggel tartozik a megbízási szerződésben megjelölt jogosult jogcímének, képviseleti jogának teljességéért (álképviselet kizárása), a megadott tulajdoni, haszonélvezeti vagy egyéb igények, korlátozások fennállásáért, valódiságáért és az azokról nyújtott teljes körű tájékoztatásért.

A fentiek szerint terheli felelősség az ingatlannal kapcsolatban megadott adatok valódiságáért, és köteles megbízott rendelkezésére bocsájtani az ingatlanközvetítői tevékenység szempontjából lényeges, az ingatlanra vonatkozó minden egyéb adatot és dokumentumot.

A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a megbízási szerződés fennállása alatt bekövetkező mindenfajta változásra is.

Amennyiben a tulajdoni lap eltér a megbízó által megadott adatoktól és tényektől, vagy azok valótlanságáról az ingatlanközvetítő más módon szerez tudomást, úgy a megbízási szerződést megbízott azonnali hatállyal felmondhatja, és igényt tarthat kárának és – a megbízó rosszhiszeműsége esetén – elmaradt hasznának (megbízási díj) megfizetésére.

A megbízó által közölt adatok valódiságáért megbízó felel. A valótlanságból eredő mindennemű kár megbízót terheli, beleértve az ezekből eredő, megbízottnak okozott károkat is. Megbízott felelősséget ezekért a károkért nem vállal.

 Megbízott harmadik személyek felé kötelezettséget nem vállalhat. Megbízott a közvetítés eredményességéért felelősséggel nem tartozik.

4.)

Kizárólagos ingatlanközvetítői megbízási jogviszony kikötése esetén a megbízási szerződés időtartama alatt megbízó más ingatlanközvetítővel nem köt a jelen megbízási szerződéssel azonos vagy hasonló tevékenység végzésére szerződést és amennyiben ilyen szerződéses kötelezettséget vállalt, úgy azt a korábbi szerződést 3 napon belül felmondja és a felmondást megbízott felé igazolja. Kizárólagos ingatlanközvetítői megbízás kikötése esetén a határozott időre kötött megbízási szerződés lejártáig illetőleg az időtartam lejártát követően 2 hónapon belül a megbízási szerződésben megjelölt ingatlan bárki által (megbízót is értendően) történő eladása/bérbeadása esetén az ingatlanközvetítői megbízási díj függetlenül az ingatlanközvetítő értékelhető tevékenységétől megbízottat teljes egészében megilleti.

Kizárólagos megbízási jogviszony kikötése esetén megbízó kizárólag a megbízott közvetítésével értékesítheti, adhatja bérbe a megbízási szerződésben megjelölt és a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező adatlapon részletezett ingatlant.

Nem kizárólagos megbízási jogviszony kikötése esetén megbízó a megbízott közvetítésével, vagy más ingatlanközvetítő igénybevételével és ingatlanközvetítő közbenjárása nélkül saját maga is értékesítheti, bérbe adhatja a szerződésben megjelölt ingatlant.

5.)

Az ingatlanközvetítői megbízás sikeresnek és teljesítettnek minősül és a megbízási szerződésben rögzített megbízási díj megilleti a megbízottat, amennyiben a megbízó által megjelölt ingatlanra a megbízott által felkutatott érdeklődők valamint a megbízó között előszerződés, vagy végleges szerződés jön létre.

Kizárólag az számít eredményes közvetítésnek, ha a megbízó olyan féllel, illetve annak közeli hozzátartozójával köt szerződést, akit megbízott közvetítői tevékenysége során ismer meg

Az ingatlanközvetítői megbízás sikeresnek és teljesítettnek minősül és a megbízási szerződésben rögzített megbízási díj megilleti a megbízottat a vevő által tett írásbeli ajánlat megbízó által történő írásbeli elfogadása is, továbbá, ha az ingatlanra elővásárlási joggal rendelkező személy lép az érdeklődő helyébe.

Az ingatlanközvetítői megbízás sikeresnek és teljesítettnek minősül és a megbízási szerződésben rögzített megbízási díj megilleti a megbízottat akkor is, amennyiben a megbízás időtartama alatt a megbízott a megbízó által meghatározott feltételek szerinti érdeklődőt felkutatja, az ajánlattevők ajánlatukat írásban megteszik, azonban a megbízó az ingatlanközvetítői megbízási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem fogadja el.

Megbízott abban az esetben is jogosult a teljes közvetítői díjra, ha az általa közvetített ügyfél írásbeli vételi / bérleti ajánlatot igazoló nyilatkozatában a közvetítésre felkínált ingatlant a megbízási szerződésben és a megbízási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező adatlapon feltüntetett irányár és limitár közötti, vagy a már szóban kialkudott áron megvásárolná vagy bérbe venné, azonban megbízó az ingatlant részére nem adja el, vagy nem adja bérbe.

Megbízott jogosult továbbá abban az esetben is a teljes közvetítői díjra, ha az általa közvetített ügyfél megbízóval adásvételi szerződést köt, de elővásárlási jogosult harmadik személy elővásárlási jogával élni kíván, és így az ingatlant megvásárolja.

Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízott akkor is jogosult a teljes közvetítői díjra, ha a megbízó a megbízott közvetítésével megismert ügyfél részére nem a megbízotton keresztül, hanem annak megkerülésével értékesíti / adja bérbe a megbízási szerződésben megjelölt ingatlant.

Megbízó köteles megbízottnak az elmaradt hasznát (megbízási díj) teljes mértékben a megbízási díj megfizetésére vonatkozó feltételek szerint megfizetni, amennyiben az ingatlanát saját maga, a megbízott megkerülésével értékesíti vagy hasznosítja úgy, hogy a tényleges ár a megbízási szerződésben a megbízó által kikötött limitárnál alacsonyabban kerül megállapításra, és erről az érdeklődők nevének és lakcímének (székhelyének) feltüntetésével megbízottat 3, azaz három munkanapon belül írásban nem értesíti.

6.)

A megbízási díj mértéke a megbízási szerződésben rögzített összeg. A megbízási díj a fenti 5. pontban meghatározott jogosultsági események bármelyikének bekövetkezése napján, számla ellenében válik esedékessé.

Amennyiben megbízó a megbízási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a megbízási díj tényleges megfizetéséig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat megfizetésére is köteles.

Mentesül a megbízó a késedelmi kamat megfizetésének kötelezettsége alól, ha az érdeklődő ajánlati nyilatkozatának írásbeli elfogadásakor nem, de az ennek alapján megkötésre kerülő előszerződés vagy végleges szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg a megbízási díjat.

Amennyiben a szerződés megkötése hatósági engedélyhez vagy harmadik személy beleegyezéséhez vagy előzetes hozzájárulásához kötött és a hatóság az engedély, vagy a harmadik személy az előzetes beleegyezését vagy hozzájárulását megtagadja, és megbízó ezt a megbízott felé hitelt érdemlően igazolja, úgy megbízott az igazolás bemutatásától számított 3, azaz három napon belül köteles a megbízási díjat teljes összegben, de kamatmentesen visszafizetni.

7.)

Megbízott a megbízási díjat egyetemlegesen követelheti a megbízótól és az általa képviselt esetleges egyéb tulajdonosoktól, egyéb jog jogosultaktól, függetlenül a társtulajdonosok és egyéb társjogosultak által megtett és megbízott által nem ismert külön nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalástól.

8.)

Megbízó köteles megbízottnak az elmaradt hasznát (megbízási díj) teljes mértékben a megbízási díj megfizetésére vonatkozó feltételek szerint megfizetni, amennyiben az ingatlanát saját maga, a megbízott megkerülésével értékesíti vagy hasznosítja úgy, hogy a tényleges ár a megbízási szerződésben a megbízó által kikötött limitárnál alacsonyabban kerül megállapításra.

Felek kötelesek egymással kölcsönösen együttműködni, e körben megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közvetítésre felkínált ingatlant a megbízási szerződéstől eltérő úton értékesíti / adja bérbe, erről 3, azaz három munkanapon belül ajánlott postai küldemény útján, vagy egyéb igazolható úton írásban értesíti megbízottat.

Megbízó köteles megbízottnak az elmaradt hasznát (megbízási díj) teljes mértékben a megbízási díj megfizetésére vonatkozó feltételek szerint akkor is megfizetni, ha az ingatlan a megbízott megkerülésével saját maga értékesíti, vagy hasznosítja, és erről az érdeklődők nevének és lakcímének (székhelyének) feltüntetésével megbízottat 3, azaz három munkanapon belül írásban nem értesíti.

9.)

A megbízási szerződés felmondására a Ptk. rendelkezései az irányadók azzal, hogy amennyiben megbízó a megbízási szerződést, határozatlan időtartamú szerződés esetén az annak aláírásától számított 60, azaz hatvan napon belül, határozott időtartamú szerződés esetén pedig a határozott időtartam lejárta előtt alapos indok nélkül (pl. súlyos megbetegedés,

haláleset a családban, munkahely elvesztése, a körülmények lényeges megváltozása, stb.) felmondja, úgy köteles költségátalányként az irányár 2,5 %-ának megfelelő nettó, bérleti szerződés közvetítése esetén pedig a megjelölt egy havi nettó bérleti díjnak, mint irányárnak megfelelő nettó díjat megbízottnak megfizetni.

Amennyiben határozatlan időtartamú szerződés esetén 180, azaz Egyszáznyolcvan nap alatt a megbízási szerződés sikeresen nem teljesült, vagy bármely más okból nem szűnt meg, úgy megbízott jogosult az értékesítési feltételeket felülvizsgálni, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az eredménytelenség, sikertelenség oka valamely korábbi feltétel irreális jellegének következménye, úgy írásban megbízó felé javaslatot tehet – különösen az irányár – módosítására, konkrétan megjelölve a szerinte reális feltételt, irányárat.

Amennyiben megbízó a fenti módosítást nem fogadja el, vagy a megbízott által a megbízó megadott levelezési címére történő feladást követő 10, azaz tíz munkanapon belül nem érkezik írásban válasz a megbízott levelezési címére, úgy megbízott jogosult azonnali hatállyal a szerződéstől elállni, és ebből eredően semmiféle büntető vagy polgári jogi felelősség nem terheli megbízóval szemben.

10.)

A megbízási szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével, az ingatlannak nem a megbízott útján történő értékesítésével, hasznosításával, felmondással vagy a Ptk.-ban meghatározott egyéb módon.

Megbízó köteles megbízottnak a megbízási díjjal azonos összeget megbízottnak megfizetni, amennyiben a megbízási szerződés megszűnését követő 5, azaz öt éven belül a megbízó olyam személlyel köt szerződést, akit a megbízott közvetítői tevékenységéből eredően ismert meg.

11.)

Jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására a Pallos Ingatlan Kft. a jövőre nézve egyoldalúan jogosult azzal, hogy a módosítás időbeli hatálya a módosítás hatályba lépését megelőzően már megkötött egyedi megbízási szerződésekre nem terjed ki. A már megkötött egyedi szerződések tekintetében a jelen általános             szerződési feltételek jövőbeni módosítását csak a megbízási szerződés alanyainak kölcsönösen aláírt erre irányuló nyilatkozata esetében lehet alkalmazni.

Pallos Ingatlan Kft.

7621 Pécs, Perczel M. u. 10.

képv.: dr. Pallos Dénes ügyvezető